Όροι Συμμετοχής - Οδηγίες

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Δικαίωμα Συμμετοχής

Στα The Growth Hacking Awards 2023 μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα επιχειρήσεις, διαφημιστικές εταιρείες, creative & media agencies, καθώς και freelancers που έχουν να παρουσιάσουν καινοτόμα και επιτυχημένα έργα στο Growth Marketing και εδρεύουν στην Ελλάδα. Τα έργα που θα υποβληθούν, θα πρέπει να έχουν λανσαριστεί στο διάστημα μεταξύ 15/11/2021 με 15/11/2022. Κατ’ επέκταση, τα αποτελέσματα που θα παρουσιαστούν θα πρέπει να αφορούν στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μια υποψηφιότητα μπορεί να κατατεθεί σε περισσότερες από μια Κατηγορίες Βράβευσης, εφόσον περιλαμβάνει την περιγραφή και το υποστηρικτικό υλικό που αρμόζει στην εκάστοτε Κατηγορία Βράβευσης. Κάθε υποψηφιότητα θα πρέπει να απαντά με συγκεκριμένη δομή και σαφήνεια ανάλογα με το περιεχόμενο και τα ζητούμενα της κατηγορίας στην οποία υποβάλλεται.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή.

Οι συμμετέχοντες στα βραβεία φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τις υποψηφιότητες που υποβάλλουν, καθώς και για την αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Κριτική Επιτροπή, πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που οι συμμετέχοντες έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν υποχρεούται να προβαίνει σε έλεγχο της αλήθειας, ορθότητας και της ακρίβειας των στοιχείων που υποβάλλουν οι συμμετέχοντες, ωστόσο η BOUSSIAS έχει το δικαίωμα να ακυρώσει ή/και αποκλείσει ή/και να μην βραβεύσει μια υποψηφιότητα αν υποπέσει στην αντίληψή της ή αν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί είναι ψευδή ή ανακριβή, ή αν έχουν αποσιωπηθεί ουσιώδη στοιχεία στην υποβληθείσα υποψηφιότητα. Αντίστοιχα, εφόσον τους ζητηθεί, θα πρέπει οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να προσκομίσουν στοιχεία που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στον φάκελο της υποψηφιότητας.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, η BOUSSIAS, ως Διοργανώτρια Εταιρεία, και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης, ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε μια υποψηφιότητα.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου ή της επιτροπής αξιολόγησης, διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να μεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετική κατηγορία.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στοιχεία του κειμένου της υποψηφιότητας, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα συμμετεχόντων στο πλαίσιο προβολής των βραβείων και των έργων που διακρίθηκαν σε αυτά.

Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα.

Ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων θα είναι προσαρμοσμένος στις υγειονομικές συνθήκες που θα επικρατούν στην χώρα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Οι συμμετέχοντες και οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται δεν ανακοινώνονται δημοσίως. Με εξαίρεση τη Διοργανώτρια Εταιρεία, οι συμμετέχοντες και οι υποβληθείσες υποψηφιότητες γνωστοποιούνται μόνο στα μέλη της Κριτικής Επιτροπής για τους σκοπούς της αξιολόγησης. Μετά την ολοκλήρωση της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων (και εφόσον αυτό είναι εφικτό, δεδομένων των υγειονομικών συνθηκών τη δεδομένη χρονική στιγμή, μετά την ολοκλήρωση της απονομής των βραβείων), ανακοινώνονται μόνο τα βραβευμένα έργα.

Οι νικητές της διοργάνωσης μπορούν να αναφέρονται στην διάκρισή τους (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δελτία τύπου, έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα) χρησιμοποιώντας τον τίτλο της διάκρισης ως αυτός έχει απονεμηθεί (αυτολεξεί) από την Εταιρεία, ενώ απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε παραλλαγή του τίτλου (ακόμη και η μετάφρασή του από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα και το αντίστροφο), εκτός αν συναινέσει προς τούτο ρητώς και εγγράφως η Εταιρεία, της Εταιρείας μη ευθυνόμενης για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί σε συμμετέχοντες της διοργάνωσης ή σε οιονδήποτε τρίτο, σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με το ανωτέρω.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους των βραβείων ή να αναβάλει ή ματαιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, γεγονότων ανωτέρας βίας – μεταξύ αυτών και η συμμόρφωση προς μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της πανδημίας). Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ενημερώσει σχετικά τους συμμετέχοντες μέσω email.

Οι συμμετέχοντες στα βραβεία ουδεμία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες, καθώς και εν γένει από τη συμμετοχή τους στα βραβεία.

Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητά τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συμμετοχής, καθώς και τις αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων και την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων. Δια της υποβολής υποψηφιότητας, οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση αναγνωρίζουν ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι οι αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής δεν αμφισβητούνται και ότι δεν γίνονται δεκτές και δεν εξετάζονται ενστάσεις για την επαναξιολόγηση των υποψηφιοτήτων. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσης τους, της Διοργανώτριας Εταιρείας μη ευθυνόμενης για οιαδήποτε ζημία 

Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Για να υποβάλλετε υποψηφιότητα, θα πρέπει μέχρι την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων:
 • Να επισκεφτείτε το website των βραβείων, να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
 • Nα πραγματοποιηθεί η πληρωμή με έναν από τους παρακάτω μεθόδους πληρωμής:
  1. Πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (Stripe)
  2. Με τραπεζική κατάθεση του συνολικού κόστους όλων των υποψηφιοτήτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναγράφονται στην ιστοσελίδα των The Growth Hacking Awards.
   (Απαιτείται αποστολή αποδεικτικού κατάθεσης https://www.thegrowthhackingawards.gr/bank-transfer-receipt/)

Το ποσό που καταβάλει η εταιρεία για την εγκυρότητα της υποψηφιότητας είναι μη επιστρέψιμο.
Σε περίπτωση έκτακτου κωλύματος επικοινωνήστε με τη Διοργανώτρια Εταιρεία στο [email protected]

Ζητούμενα Υποψηφιοτήτων

Για να υποβάλετε τις υποψηφιότητές σας στην online αίτηση, θα σας ζητηθεί να παρέχετε τα παρακάτω ζητούμενα:

1. Τίτλος υποψηφιότητας / ενέργειας

Συμπληρώστε τον τίτλο υποψηφιότητας / ενέργειας με πεζοκεφαλαία γράμματα, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί στο βραβείο.

2. Συμμετέχουσα εταιρεία

Συμπληρώστε την επωνυμία της συμμετέχουσας εταιρείας, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί (π.χ. «BOUSSIAS»). Σημ.: Οι συμμετέχουσες εταιρείες ανά υποψηφιότητα μπορεί να είναι περισσότερες από μία.

3. Δραστηριότητα

Επιλέξτε εάν είστε Agency, Freelancer ή In-House Marketing Team (Company)

4. Επωνυμία Brand (προαιρετικά)

Συμπληρώστε την επωνυμία του Brand στο οποίο αναφέρεται η υποψηφιότητα.

5. Επωνυμία Agency / Freelancer (προαιρετικά)

Συμπληρώστε την επωνυμία του Agency ή του Freelancer.

6. Άλλοι δημιουργοί / συντελεστές (προαιρετικά)

Παρακαλούμε αναφέρετε εάν επιθυμείτε άλλους συντελεστές των έργων που περιλαμβάνονται στην υποψηφιότητά σας.

7. Περιγραφή & στοιχεία της υποψηφιότητας

Παρακαλούμε, τόσο στο κείμενο όσο και στο δημιουργικό υλικό, να μην γίνεται αναφορά στη συμμετέχουσα εταιρεία επικοινωνίας. Αντί της επωνυμίας, χρησιμοποιήστε τη λέξη “AGENCY” ή “FREELANCER” ή “ΕΤΑΙΡΕΙΑ”.

7.1 The Challenge / Client Brief (έως 250 λέξεις)

Ποιο ήταν το ζητούμενο από τον πελάτη και η πρόκληση που κληθήκατε να αντιμετωπίσετε; Ποια insights αξιοποιήθηκαν και ποιοι ήταν οι στόχοι που ετέθησαν;

7.2 Strategy & Creative (έως 250 λέξεις)

Ποια ήταν η στρατηγική κατεύθυνση που επιλέξατε; Περιγράψτε τη δημιουργική ιδέα που προκρίνατε για την υλοποίηση της ενέργειας.

7.3 Results (έως 300 λέξεις)

Ποια ήταν τα σημαντικότερα αποτελέσματα που πετύχατε σε αντιστοιχία με τους στόχους που είχατε ορίσει; – παρακαλείστε όπως τεκμηριώνετε τα ποσοτικά αποτελέσματα που παραθέτετε. Για ποιους λογούς θεωρείτε ότι αξίζει να βραβευτεί η υποψηφιότητά σας στη συγκεκριμένη κατηγορία;

7.4 Ειδικά ζητούμενα (έως 300 λέξεις)

Για τις κατηγορίες βράβευσης του 1ου πυλώνα (Best Growth Marketing Performance per Tactic & Process), οι υποψηφιότητες απαιτείται να περιέχουν τα ειδικά ζητούμενα όπως περιγράφονται παρακάτω αναλυτικά:

1.1 Best actionable reporting composed
• Βασικά KPIs τα οποία αναλύονται i.e. CPA, Orders, Cost of ads
• Βασικά κανάλια τα οποία αναλύονται i.e. Google ads, Facebook ads, Παραγγελίες / συναλλαγές, Google Search Console
• Συχνότητα ενημέρωσης δεδομένων i.e. Realtime, Once per day, Once per week, Other Screeshot of some reporting dashboards

1.2 Best approach in increasing domain authority
• Domain Authotity (DA) που είχε το site πριν από ένα χρόνο
• Domain Authotity (DA) που έχει το site σήμερα
• Τι ενέργειες κάνατε για να αυξηθεί το Domain Authority;

1.3 Best approach in increasing rankings
• Keywords τα οποία παρακολουθείτε
• Χώρες που παρακολουθείτε
• Average ranking στα keywords που παρακολουθείτε πριν από ένα χρόνο
• Average ranking στα keywords που παρακολουθείτε σήμερα
• Αυξήσατε τα keywords που παρακολουθείται στην διάρκεια του χρόνου;
• Τι ενέργειες κάνατε για να αυξηθούν τα ranking σας;

1.4 Best approach in starting your SEO efforts to a significant result
• Αριθμός keywords που σας ενδιαφέρουν που βρίσκονται στην 1η σελίδα της Google στην χώρα που σας ενδιαφέρει.
• Τι ενέργειες κάνατε για να αυξηθούν τα ranking σας;

1.5 Best executed pivot (partial shift in products or services)

• Περιγράψτε μας την επιχειρηματική ανάγκη για pivot
• Από ποια κατάσταση ξεκινήσατε και σε ποια κατάσταση καταλήξατε;
• Ποια ήταν τα αποτελέσματα του pivot που κάνατε π.χ. περισσότερες παραγγελίες, αύξηση εσόδου κ.λπ.;

1.6 Best inbound funnel performance
• Από ποια κανάλια έρχεται το μεγαλύτερο traffic στην ιστοσελίδα μας π.χ. quora, facebook groups, partner’s site κ.λπ.;
• Ποιο είναι το time-on-site στην ιστοσελίδα μας; Έχει αυξηθεί στην διάρκεια του τελευταίου χρόνου;
• Ποιο είναι το End-to-end conversion rate στην ιστοσελίδα μας;
• Πόσα βήματα περιλαμβάνει το funnel από visitor σε πελάτη;

1.7 Best implemented product-market-fit • Ποιό είναι το link του προϊόντος ή υπηρεσίας;
• Υπήρχε η συγκεκριμένη κατηγορία ή δημιουργήθηκε από την αρχή;
• Ποιο ήταν το κριτήριο που έκρινε την ύπαρξη του PM-Fit; Ποιος δείκτης σας έδειξε ότι το προϊόν ταιριάζει στους πελάτες που απευθύνεται;
• Για πόσο χρονικό διάστημα ήσασταν σε διαδικασία εύρεσης του PM-Fit;

1.8 Best implemented product hunt campaign
• Ποιο είναι το link της καμπάνιας;
• Σε ποια θέση τερματίσατε την ημέρα της καμπάνιας;
• Ποια ήταν η προσφορά (αν υπήρχε) που δίνατε την ημέρα της καμπάνιας;
• Υπήρχαν γνωστά μεγάλα brands την ημέρα της καμπάνιας; Αν ναι, ποια;

1.9 Best executed engineer-as-marketing campaign
• Ποιο είναι το λινκ του εργαλείο που φτιάξατε για engineer-as-marketing; Δεν μιλάμε για το βασικό μας
προϊόν αλλά για ένα δευτερογενές προϊόν ειδικού σκοπού όπως π.χ. ένα αυτοτελές εργαλείο, quiz, calculators κ.λπ.
• Τι traffic και πόσο viral πήγε το συγκεκριμένο εργαλειάκι / λύση;

1.10 Best executed crowdfunding campaign
• Σε ποια πλατφόρμα έγινε η καμπάνια π.χ. Indiegogo, kickstarter, crowdcube;
• Ποιο ήταν το ποσό στόχος;
• Ποιο ήταν το ποσό που “πιάστηκε”;
• Ποια ήταν τα perks, offers για τους backers ή τους shareholders;
• Σε πόσες μέρες καλύφθηκε το ποσό;
• Ποιο ήταν το κόστος της καμπάνιας στα paid μέσα;

1.11 Best messaging testing campaign
• Για πόσο καιρό δοκιμάζατε μηνύματα;
• Πόσα μηνύματα δοκιμάσατε;
• Από ποια κανάλια;
• Είχατε διαφορετικές landing pages ανά κανάλι;
• Ποιο ήταν το κόστος της κάθε δοκιμής (experiment) στα paid μέσα;
• Ποια ήταν η διαφορά (ποσοστιαία) στο winning variant;

1.12 Best outreach campaign
• Ποιο κανάλι χρησιμοποιήθηκε για το outreach π.χ. Τηλέφωνο, email, linkedin;
• Ποια η διαδικασία του prospecting; Δηλαδή που βρήκατε το κοινό που θα στοχεύατε για την καμπάνια; πχ scrapping, linkedin sales navigator, existing users, εταιρία prospecting
• Πόσα σημεία επαφής περιλάμβανε η καμπάνια; πχ 1 αρχική επικοινωνία και 4 follow-ups
• Ποιο ήταν το ποσοστό conversion σε SQL (Sales Qualified Leads) της καμπάνιας;

1.13 Best pre-launch campaign
• Ποια ήταν η σελίδα του prelaunch;
• Ποιο ήταν το concept του pre-launch; γιατι κάποιος θα έμπαινε στο prelauch;
• Μέσα από ποια κανάλια μπορούσε ο χρήστης να ενημερώσει τους φιλους του για το prelaunch. (Αν υπήρχε τετοια δυνατότητα)
• Για πόσο διάστημα έτρεξε το prelaunch;
• Υπήρχε follow-up όντας μέσα στο prelaunch;
• Ποιο ήταν το αποτέλεσμα το prelaunch σε αριθμό leads;
• Πόσοι από τους pre-launch users έκαναν convert στο launch;

1.14 Best product-led-growth strategy
• Για ποιο προϊόν υλοποιήσατε με στρατηγική productled;
• Ήταν mobile app ή web app;
• Ποιο ήταν το markstack που χρησιμοποιήσατε;
• Πόσο καιρό κράτησε η υλοποίηση μέχρι την έκδοση 0.1 του προϊόντος;
• Με ποιο κριτήριο προσθέτετε features έκτοτε;

1.15 Best performance in turning around a business
• Ποιο κομμάτι της επιχείρησης χρειαζόταν επαναξιολόγηση; Product, monetization, revenue streams, cost structure;
• Ποιες ήταν οι ενέργειες που κάνατε;
• Ποιο ήταν το αποτέλεσμα συγκριτικά με την προηγούμενη κατάσταση;

1.16 Best growth modelling
• Ποια είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείτε για να θέσετε την λίστα των tasks κάθε μήνα;
• Με ποιον τρόπο κάνετε την προτεραιοποίηση;
• Πόσα kpi έχετε θέσει ανά στόχο;
• Κάθε πότε είναι ο χρόνος που ξεκινάτε καινούργια experiments π.χ. ανά δύο εβδομάδες, 1 φορά τον μήνα, κάθε 2 μήνες;

1.17 Best performing single growth-hack
• Περιγράψτε την συγκεκριμένη ενέργεια
• Ποια ήταν τα αποτελέσματα που έφερε;


1.18 Other
• Περιγράψτε την συγκεκριμένη ενέργεια
• Ποια ήταν τα αποτελέσματα που έφερε;

8. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία;

Παρακαλούμε να μας επισημάνετε αν στην περιγραφή της υποψηφιότητάς σας υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, τα οποία δεν θέλετε να δημοσιοποιηθούν. Διευκρινίζεται ότι εφόσον υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα προβεί στη δημοσιοποίησή τους, ωστόσο θα τα γνωστοποιήσει σε όσους έχουν σχέση µε τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά της Κριτικής Επιτροπής, η οποία θα αξιολογεί αλλά δεν θα δημοσιοποιεί τυχόν εμπιστευτικά στοιχεία). Η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για στοιχεία της υποψηφιότητας τα οποία δημοσιοποιήθηκαν και τα οποία δεν είχαν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικά κατά την υποβολή της υποψηφιότητας από τη συμμετέχουσα εταιρεία/ομάδα, η οποία είναι και αποκλειστικά υπεύθυνη.

9. Media-ready synopsis (έως 100 λέξεις)

Παρακαλούμε να καταρτίσετε μια σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, η οποία θα δημοσιευθεί, σε περίπτωση βράβευσής σας, ενδεικτικά:
 1. στην ιστοσελίδα των βραβείων
 2. στα έντυπα και στα ηλεκτρονικά μέσα της Boussias
 3. Στα Social Media της Boussias
 4. Στα δελτία τύπου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης τρίτων κλπ.
 5. Ενδέχεται να υποστηρίζει την εκφώνηση του βραβείου στην τελετή απονομής
Γράψτε περιγραφή της υποψηφιότητάς σας με μεστό χαρακτήρα. Συμπεριλάβετε τους κύριους λόγους τεκμηρίωσης, τα οφέλη και συμπεράσματα της υποψηφιότητάς σας και αποφύγετε κείμενα εμπορικού – διαφημιστικού χαρακτήρα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει κείμενα, εφόσον αυτά δεν αποσταλούν μαζί με την υποψηφιότητα ή δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.

10. Media – ready image (έως 3 αρχεία jpg, έως 5 ΜΒ το αρχείο, landscape, min 75 dpi, 1920×1080)

Σε περίπτωση που βραβευθεί η υποψηφιότητά σας, η φωτογραφία που θα ανεβάσετε εδώ θα εμφανιστεί – χωρίς επιπλέον ενημέρωση ή έγκριση – στην τελετή απονομής των βραβείων κατά την ανακοίνωση του βραβείου σας. Διαλέξτε λοιπόν την κατάλληλη!

11. Links (προαιρετικά)

Προσθέστε ένα ή περισσότερα ενεργά links της υποψηφιότητάς σας.

12. Gallery (προαιρετικά – αρχεία png, jpg ή gif, έως 5 ΜΒ το αρχείο)

Προσθέστε οπτικό υλικό εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνει το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

13. Γραφήματα (προαιρετικά – αρχείο .pdf, έως 4 αρχεία, μέχρι 20MB το αρχείο)

Συμπεριλάβετε γραφήματα (σε pdf) εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολό- γηση της υποψηφιότητας. Παρακαλούμε, όμως, να μην γίνεται αναφορά στην συμμετέχουσα εταιρεία επικοινωνίας.

14. Case Study Video Link (προαιρετικά – YouΤube, Vimeo, Wistia, Loom ή Facebook Video)

Προσθέστε το link με το video της υποψηφιότητάς σας. Παρακαλούμε, όμως, να μην γίνεται αναφορά στην συμμετέχουσα εταιρεία επικοινωνίας.

Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων

Κριτική Επιτροπή
Όλες οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από την Κριτική Επιτροπή. Η Διοργανώτρια Εταιρεία προβαίνει σε διαχωρισμό των κριτών σε ομάδες, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και ότι οι κριτές έχουν ένα λογικό όγκο υποψηφιοτήτων ο καθένας ώστε να προβούν σε ενδελεχή μελέτη και αξιολόγησή τους. Κανένας κριτής δεν γνωρίζει ποιοι άλλοι κριτές ανήκουν στην ίδια ομάδα αξιολόγησης, για λόγους διατήρησης της ανωνυμίας και για τη διασφάλιση της αμεροληψίας των αποτελέσματος.

Η ψηφοφορία είναι μυστική και αυστηρά προσωπική, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων και να μην επηρεάζεται το μέλος της Κριτικής Επιτροπής από τις βαθμολογίες ή απόψεις άλλων.

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής ΔΕΝ βαθμολογούν:

 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από την εταιρεία/φορέα όπου εργάζονται.
 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από εταιρείες που συμμετέχουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών με αυτές.
 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από τρίτη εταιρεία (π.χ. πελάτη) και αφορούν έργο/ συναλλαγή/υπόθεση στην οποία συμμετείχε η εταιρεία στην οποία τα μέλη της Κριτική Επιτροπής εργάζονται.

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής οφείλουν να αυτοεξαιρεθούν από τη βαθμολόγηση οποιασδήποτε άλλης συμμετοχής με την οποία έχουν κάποια σχέση, προβαίνοντας σε σχετική δήλωση στην online πλατφόρμα αξιολόγησης. Επισημαίνεται επίσης ότι τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής επεξεργάζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις υποβληθείσες υποψηφιότητες αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο της Διοργάνωσης και απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε χρήση των στοιχείων αυτών από τους κριτές για ίδιον όφελος ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό που δεν σχετίζεται άμεσα με το έργο της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και την ανάδειξη των νικητών της Διοργάνωσης.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Κάθε συμμετοχή θα αξιολογηθεί από πολλαπλά Μέλη της Κριτικής Επιτροπή, τα οποία θα βαθμολογήσουν (από το 0 έως το 100) με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Αποτελεσματικότητα (50% βαρύτητα)
 • Πληρότητα & Ποιότητα στην υλοποίηση του έργου (25% βαρύτητα)
 • Καινοτομία (25% βαρύτητα)

Σύστημα Αξιολόγησης

 • Η αξιολόγηση γίνεται βάση των ανωτέρω κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί τόσο στους συμμετέχοντες, όσο και στην Κριτική Επιτροπή.
 • Κάθε υποψηφιότητα αξιολογείται από το 0 έως το 100 (άριστα) με βάση τα ανωτέρω κριτήρια αξιολόγησης.
 • Η τελική βαθμολογία κάθε υποψηφιότητας είναι ο μέσος όρος που εξάγεται από τις βαθμολογίες κάθε κριτή. Αυτή είναι και η τελική βαθμολογία, η οποία επικυρώνεται και από τον Πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής.
 • Αφού ολοκληρωθεί το χρονικό διάστημα της αξιολόγησης και κλείσει πλέον η πλατφόρμα, ο μόνος που αποκτά πρόσβαση σε όλες τις επιμέρους αξιολογήσεις, τα σχόλια των κριτών καθώς και τις βαθμολογίες για κάθε υποψηφιότητα είναι ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώνει τα αποτελέσματα και τη διαδικασία.
 • Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2022.

Κόστος Υποψηφιότητας

Από 1 – 4 υποψηφιότητες: 350€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Από 5 – 9 υποψηφιότητες: 300€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Από 10 – 20 υποψηφιότητες: 270€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Από 21 – 40 υποψηφιότητες: 260€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Από 41 – 60 υποψηφιότητες: 190€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Από 61 υποψηφιότητες και άνω: 175€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων / Απονομή Βραβείων

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων / απονομή των βραβείων θα λάβει χώρα το 2ο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Περισσότερες λεπτομέρειες για την ημερομηνία και την ανακοίνωση / απονομή των βραβείων θα λάβετε με την ενημέρωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων.

Σε περίπτωση που διοργανωθεί εκδήλωση απονομής, δικαιούστε μια (1) δωρεάν συμμετοχή για να παραλάβετε το βραβείο. Η δωρεάν συμμετοχή αφορά κάθε συμμετέχουσα εταιρεία (ΑΦΜ), ανεξαρτήτως αριθμού υποψηφιοτήτων που υπέβαλε ή εταιρειών που αναφέρονται σε αυτές.

Διευκρινίζεται ότι η επιλογή ανάμεσα στη διοργάνωση τελετής απονομής ή στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της BOUSSIAS, η οποία θα αποφασίζει κατά περίπτωση (λαμβάνοντας υπόψη και τις εκάστοτε υγειονομικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες). Οι συμμετέχοντες ουδεμία αξίωση θα έχουν κατά της BOUSSIAS και η BOUSSIAS ουδεμία ευθύνη θα φέρει σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί τελετή απονομής των βραβείων.

Venue

Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί τελετή για την απονομή των βραβείων, το Venue θα ανακοινωθεί με την ενημέρωση των αποτελεσμάτων από την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων. Ο χώρος της εκδήλωσης επιλέγεται κατ’ απόλυτο διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας Εταιρείας, η οποία δικαιούται να αλλάξει το venue και την ημερομηνία τελετής οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο.

Ασφάλεια Συμμετοχής

Ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων θα είναι προσαρμοσμένος στις υγειονομικές συνθήκες που θα επικρατούν στην χώρα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η Διοργανώτρια Εταιρεία τηρεί όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα μέτρα πρόληψης και ασφάλειας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.